ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

2. หลักสูตร “การบันทึกขัอมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

3. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกาณีศึกษา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

4. หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

5. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

6. หลักสูตร “แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะแนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววิจิจฉัย ปัญหาหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่น 1 – รุ่น 3


ดาวน์โหลดรายละเอียด