ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2564

ด้วยองค์การค้าของ สกสค. ขอนำเสนอสื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโครงการผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา - ภาคบังคับ