กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0148.pdf” download=”all” viewer=”google”]