วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน และโรงเรียนปลายนาวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง