วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายในการขับเคลื่อนก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3