ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก 2,500
โทรศัพท์มือถือเก่าเพื่อ2,500 โรงเรียนชายขอบ”

ประชาสัมพันธ์โครงการ  “2,500 กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก 2,500  โทรศัพท์มือถือเก่าเพื่อ  2,500  โรงเรียนชายขอบ”  ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจำปีงบประมาณ  2563  ไปยังสถานศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  4  มิถุนายน  2564 

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0002-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]