ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม  ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ประจำปี  2563  ไปยังบุคลากร  สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัด  เพื่อเสนอชื่อ  โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น  6-7  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  หรือทางอีเมล hrpro62@hotmail.com ภายในวันที่ 24  สิงหาคม 2563   ทั้งนี้  บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเงินรางวัล ๆ  ละ  25,000  บาท  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0004-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]