ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่า  องค์การเพื่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ได้จัดทำวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์  วิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และการรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน  จำนวน  3  เรื่อง  ดังนี้     

                   1.  การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน  (Stay  safe  and  healthy  While  back  at  school)  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้มาตรการสุขจอนามัยที่เหมาะสม  ซึ่งช่วยหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  https://youtu.be/wXxjJy7Iyv8

                   2.  สุดยอดเคล็คลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (Top  Tips  on  How  to  Deal  with  and  Reduce  Anxiety  during  the  COVID – 19  Pandemic)  เพื่อช่วยให้มีความคิดเชิงบวกและมีสุขภาพที่ดี  https://youtu.be/E952grA-Uc4

                   3.  การเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์  (Learning  in  the  Lockdown)  เพื่อเสนอเคล็ดลับส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงกักตัวอยู่กับบ้าน  https://youtu.be/dkWToR8Cdus