ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริหารวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 089 135 4242
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/07/scan0001-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]