ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 089 135 4242
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/07/scan0002-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]