ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/15-มิ.ย-63-ด่วนที่สุด1519อำนวยการ-ภัคภิญญา.pdf” download=”all” viewer=”google”]