ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org

ประชาสัมพันธ์เว์บไซต์ http://www.thailandlearning.org เว็บไซต์นี้รวบรวมเนื้อหามาจากแหล่งการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเรียนรู้ เป็นเนื้อหาจากหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้แบ่งตามระดับชั้น ที่ครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม ส่วนที่ 2 ทัศนศึกษา รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ และส่วนที่ 3 เครื่องมือ เป็นการรวบรวมเครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน และสามารถฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019