ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง  Link  แบบสอบถามทาง  http://bit.ly/ThaiFightCovid19 และ QR Cod  เพื่อให้เครือข่ายต่างๆ  และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563  เพื่อติดตามทัศนคติ  ความคิดเห็น  การปฏิบัติตนของประชาชน  สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0004.pdf” download=”all” viewer=”google”]