การประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต  “น้อง  Coding”  ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด  Coding  Ambassador : CA  โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ได้แสดงความสามารถและทักษะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์  ตามนโยบายการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  (Coding)  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด  ส่งผลงานเข้าประกวด  เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาคัดเลือกภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป  รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วย

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0008.pdf” download=”all” viewer=”google”]