ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จัวหวัดตรัง

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0001-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]