ข้อมูลพื้นฐาน

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และ อำเภอเมืองปาน  การแบ่งโครงสร้างภายในแบ่งเป็นกลุ่ม 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย คือ

1.       กลุ่มอำนวยการ

2.       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3.       กลุ่มบริหารงานบุคคล

4.       กลุ่มนโยบายและแผน

5.       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.       กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

7.       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

8.       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

9.       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.   หน่วยตรวจสอบภายใน

                   บุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3  ณ ปัจจุบัน *   รวม     55     คน ดังนี้

1.       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3        จำนวน    1 คน

2.       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3    จำนวน    3 คน

3.       บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้

      3.1 กลุ่มอำนวยการ                                                จำนวน    13       คน

      3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล                                         จำนวน     8       คน

      3.3 กลุ่มนโยบายและแผน                                         จำนวน     9        คน

      3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                จำนวน     6        คน

      3.5 กลุ่มกฎหมายและคดี                                          จำนวน     2        คน

      3.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       จำนวน     8        คน

      3.7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ                          จำนวน     5        คน

      3.8 หน่วยตรวจสอบภายใน                                        จำนวน     1       คน