หน่วยตรวจสอบภายใน

<<<   Internal Audit   >>>

วิสัยทัศน์

โปร่งใส เที่ยงธรรม มีจรรยา มุ่งมั่นพัฒนาระบบงาน

ค่านิยม

ต่อต้านการทุจริต ไม่คิดคดโกง เสริมส่งคุณธรรม

นางวรี สุขรักษา

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดต่อ
โทร : 081-1111202
E-mail : wa-ree@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา