ทีมผู้บริหาร

นายไพโรจน์ วิเศษ

ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายชยพล ศรีประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายอภินันทิชัย แกระหัน

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี