กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวเมือง

0
โรงเรียน

รหัส Smis

ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030116
โรงเรียนบ้านต้นงุ้นหัวเมือง
เมืองปาน
52030117
โรงเรียนบ้านขามหัวเมือง
เมืองปาน
52030118
โรงเรียนบ้านกล้วยหัวเมือง
เมืองปาน
52030119
โรงเรียนบ้านหัวเมืองหัวเมือง
เมืองปาน
52030120
โรงเรียนบ้านไร่หัวเมือง
เมืองปาน