กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่องเคาะ

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030048โรงเรียนบ้านดอนแก้วร่องเคาะวังเหนือ
52030050
โรงเรียนบ้านวังใหม่ร่องเคาะวังเหนือ
52030055
โรงเรียนร่องเคาะวิทยาร่องเคาะวังเหนือ