กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเจ้าพ่อพญาคำลือ

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030036
โรงเรียนบ้านปงคอบวิเชตนครแจ้ห่ม
52030037
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำวิเชตนครแจ้ห่ม
52030038
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือวิเชตนครแจ้ห่ม
52030039โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาววิเชตนครแจ้ห่ม
52030040
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาววิเชตนครแจ้ห่ม