กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังแก้ว

0
โรงเรียน

รหัส Smis

ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030042
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
ทุ่งฮั้ววังเหนือ
52030045
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้
ทุ่งฮั้ววังเหนือ
52030046
โรงเรียนบ้านวังมน
ทุ่งฮั้ววังเหนือ
52030047
โรงเรียนบ้านแม่ม่า
ทุ่งฮั้ววังเหนือ
520300659โรงเรียนบ้านแม่หีดวังแก้ววังเหนือ
52030060โรงเรียนวังแก้ววิทยาวังแก้ววังเหนือ