กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนปงดอน

0
โรงเรียน

รหัส Smisชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030016
โรงเรียนบ้านแม่ตา
ปงดอนแจ้ห่ม
52030017
โรงเรียนบ้านแม่ตาใน
ปงดอนแจ้ห่ม
52030019
โรงเรียนบ้านปงดอน
ปงดอนแจ้ห่ม
52030020
โรงเรียนบ้านไฮ
ปงดอนแจ้ห่ม
52030021โรงเรียนบ้านเปียงใจ
ปงดอนแจ้ห่ม
52030022โรงเรียนบ้านเลาสู
ปงดอนแจ้ห่ม