กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแจ้ห่ม

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030001

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มแจ้ห่มแจ้ห่ม
52030002
โรงเรียนบ้านสบฟ้า
แจ้ห่มแจ้ห่ม
52030003
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
แจ้ห่มแจ้ห่ม
52030004
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่
แจ้ห่มแจ้ห่ม
52030006โรงเรียนบ้านหนองนาว
แจ้ห่มแจ้ห่ม