กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองมาย

0
โรงเรียน
รหัส Smis

ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030023
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
เมืองมายแจ้ห่ม
52030024
โรงเรียนบ้านนางาม
เมืองมายแจ้ห่ม
52030025
โรงเรียนบ้านแม่เบิน
เมืองมายแจ้ห่ม
52030026
โรงเรียนบ้านนาไหม้
เมืองมายแจ้ห่ม