Planning group Lampang 3

กลุ่มนโยบายและแผน

     เป็นผู้นำในการวางแผนกำหนดทิศทางอย่างมีจุดหมาย และเป็นระบบขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรด้วยคุณธรรมและการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

 เป็นผู้นำในการวางแผนกำหนดทิศทางอย่างมีจุดหมาย และเป็นระบบขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรด้วยคุณธรรมและการมีส่วนร่วม

กลุ่มนโยบายและแผน<br>Planning Group Lampang 3

สพป.ลำปาง เขต 3

พันธกิจ

สนับสนุนจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการฯที่เป็นระบและมีประสิทธิภาพ

หนังสือกลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลด ปร.4-6 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

ดาวน์โหลด แบบการสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน

แบบคำขอค่าบริหารจัดการรถ

แบบสำรวจค่าพาหนะ1-2563

ดาวน์โหลดแบบรายงานรายชื่อนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง